Vážené dámy, vážení pánové, nadace poskytla dary v celkové výši přesahující 8 milionů Kč. Při rozdělení prostředků jsme se opírali o naši dlouhodobou strategii, která je založena na motu Nadace Jistota – partnerka pro celý život. Věnujeme se především podpoře osob zdravotně hendikepovaných i sociálně znevýhodněných, jakož i podpoře paliativní péče.

Velkou váhu věnujeme dlouhodobým projektům. V roce 2016 jsme do nich směřovali více než 3,5 mil. Kč. Ráda bych zmínila hlavní z nich. Pokračovali jsme v naší spolupráci s hospicovým hnutím včetně mobilních hospiců. Podpořili jsme i vzdělávání studentů medicíny v oblasti paliativní péče a medicíny (Centrum paliativní péče) a vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti hospicové péče (Cesta domů). Věříme, že takto pomáháme lidem prožít důstojný konec jejich života a umožňujeme tolik důležitou osvětu. Obnovili jsme 3 z původních 20 nadací financovaných babyboxů za jejich modernější verze. Ke konci roku 2016 se díky jejich existenci zachránilo 50 dětí. Pomáháme rodinám v krizi prostřednictvím spolupráce s Domem Tří přání v Praze. Doprovázeli jsme mladé lidi z dětských domovů do života prostřednictvím tří vybraných organizací (Don Bosco, Letní dům a Slezská diakonie). Pokračuje projekt na provoz Centra rané diagnostiky a terapie dětí s poruchou autistického spektra při Národním ústavu pro autismus – NAUTIS (dříve APLA). Podpořili jsme i významnými částkami organizace Atletika vozíčkářů, Český ragbyový svaz vozíčkářů a Sport bez předsudků.

Jednorázově jsme podpořili řadu dalších neziskových organizací, o kterých se dočtete v této Výroční zprávě.

V roce 2016 proběhl další ročník programu pro zaměstnance skupiny KB „Srdeční záležitost“, do kterého zaměstnanci mohou přihlásit své malé charitativní projekty v hodnotě do 100 tis. Kč. Tentokrát jsme vybrali 7 nových projektů. Všem účastníkům programu a zaměstnancům banky, kteří se zapojili do výběru vhodných projektů, děkuji.

Všechny projekty lze podporovat díky štědrým dárcům, u kterých máme zajištěno dlouhodobé financování. Děkuji především vedení Komerční banky, a.s. za pravidelný příspěvek 7 mil. Kč ročně. Nemohu zapomenout zmínit i dceřiné a sesterské společnosti, jejichž dary představují významný příspěvek do rozpočtu. Na financování se podílí i zaměstnanci Komerční banky, kteří přispěli celkovou částkou téměř 1 mil. Kč.

Prostředky jsme shromáždili i díky již tradičnímu golfovému turnaji organizovanému ve spolupráci s bankou, jehož se účastní firemní partneři i zaměstnanci. Tradičně měla úspěch i aukce fotografií a prodej kalendářů.

Velmi zajímavá a přínosná byla spolupráce s mladými zaměstnanci banky v rámci programu Connecting+, v rámci kterého se podařilo zajímavým způsobem rozšířit interní komunikační strategii Nadace. Ze spolupráce vzešel zajímavý výzkum, řada sportovních aktivit i nové možnosti přispívání Nadace formou zaměstnaneckých benefitů či QR kódů.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům. Členové správní a dozorčí rady věnují svůj čas a energii nezištně Nadaci a přicházejí s výbornými nápady na její rozvoj. Děkuji i Jiřímu Kocourkovi, manažerovi Nadace a Martině Žilkové, tajemnici, za skvěle odvedenou práci. Oba se významným způsobem podíleli a podílejí na tvorbě strategie Nadace, podpoře jejího dobrého jména a jejím bezvadném chodu. 

S úctou

Sylva Floríková
Předsedkyně správní rady

Nadace a Skupina KB

Zřizovatelem Nadace Komerční banky Jistota je Komerční banka, a.s. a Nadace je firemní nadací Skupiny KB.

Mateřská Komerční banka i ostatní společnosti skupiny se hlásí k závazkům, které vyplývají z významného postavení Skupiny KB na českém trhu a ze snahy budovat dlouhodobé vztahy se svými klienty a partnery. Firemní společenská odpovědnost je proto nedílnou součástí strategie a aktivit Skupiny KB.

Odpovědnost v KB nekončí u sponzorských darů, charity a dobrovolnictví – její nedílnou součástí jsou také důsledná vnitřní kontrola, zodpovědné řízení rizika a naplňování všech regulatorních požadavků, které kladou na společnosti Skupiny KB Česká národní banka, české právní normy i předpisy Evropské unie.

Nadace za dobu své existence podpořila řádově tisícovku projektů z oblasti sociálních služeb, podpory zdravotnických zařízení, pomoci dětem v sociálních ústavech a pomoci při živelních pohromách. Nadace pomáhá také jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi.

Přispěvatelem Nadace Jistota je jak Komerční banka, tak i její zaměstnanci či klienti.

Číslo účtu Nadace Jistota: 2970297/0100

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: