Nadace Jistota má vymezené oblasti podpory: raná péče, pomoc sociálně či zdravotně hendikepovaným a seniorům. Přispíváme na projekty, jež pomáhají těmto lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

 

Raná péče a pomoc dětem

Jedním z hlavních pilířů jsou projekty rané péče a projekty na pomoc dětem s (nejen) zdravotním hendikepem. Podporujeme tak projekty na pomoc dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého nejen zdravotního stavu. Pomáháme s diagnostikou, nákupem zdravotních přístrojů a terapeutického vybavení.

V roce 2015 Nadace zahájila víceletý projekt s organizací Národní ústav pro autismus - NAUTIS (dříve Apla). Nadace poskytla finanční prostředky na otevření nového centra pro ranou diagnostiku a terapie dětí s poruchou autistického spektra. V rámci tohoto projektu se Nadace zavázala poskytovat tříletou podporu v celkové částce přesahující 750 tisíc korun, v roce 2015 z toho již bylo vyčerpáno necelých 300 tisíc.

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život.

Nadace ve své minulosti pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných  prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých „bedýnek“ za jejich verze s novou, modernější technologií. V roce 2015 přispěla Nadace na opravy a obnovy babyboxů částkou téměř 580 tisíc korun. Sdružení Babybox se podařilo díky prostředkům nadace zachránit od svého počátku do konce roku 2015 celkem 46 dětí.

Celkem bylo v roce 2015 na projekty Rané péče v roce 2015 rozděleno 1 197 568 Kč.

Canisterapie probíhající ve školičkách Občanského sdružení Smíšek

Sociálně hendikepovaní


Kromě zdravotního hendikepu se mnoho lidí v průběhu svého života ocitá také v problémech sociálního charakteru. Tento pilíř je nejen o rodinách s dětmi, ale také o dětech bez rodin. Proto jsme v roce 2015 podporovali dětské domovy a organizace pomáhající mladistvým při přechodu z nich. Na tyto projekty jsme dohromady přispěli částkou přesahující 660 tisíc korun.

V roce 2015 Nadace zahájila dlouhodobý projekt s Domem Tří Přání, jemuž poskytla finanční prostředky na otevření nového centra v oblasti s vyšším výskytem lidí sociálně znevýhodněných. Dům Tří přání pracuje s dětmi a jejich rodinami, které se z různých důvodů ocitli v krizové situaci. Nadace se zavázala organizaci podporovat po dobu tří let celkovou částkou přesahující 2 miliony korun. V roce 2015 bylo z této částky vyčerpáno 300 000 Kč.

Nadace Jistota také dlouhodobě podporuje organizaci Sport bez předsudků, jejímž cílem je sportovními aktivitami předcházet vzniku patologických jevů. Na aktivity této organizace pomáhající dětem ze sociálně vyloučených lokalit Nadace přispěla částkou 135 000 Kč.

V programu Doprovázení dáváme dětem a mladým lidem z dětských domovů naději na hodnotný život a doprovázíme je na cestě k samostatnosti. Nadace v závěru roku uskutečnila program na podporu organizací věnujících se systematickému doprovázení mladých lidí z dětských domovů na jejich cestě za osamostatněním se. V tomto programu byly podpořeny organizace Slezská diakonie pomáhající v ostravském regionu, Letní dům z.ú. ve středočeském kraji a Centrum Don Bosco působící na Pardubicku. Nadace tímto reaguje na výzkum organizací Letní dům a Mimo domov, na němž se Nadace v roce 2015 finančně podílela, a který odhaluje klíčové problémy mladých lidi po odchodu z dětských domovů. Více o výzkumu se dozvíte zde.

Centrum Don Bosco pomáhá mladým lidem z dětských domovů úspěšně absolvovat osamostatnění se a začlenění do samostatného života

 

Celkem jsme v roce 2015 poskytli na oblast lidí se sociálním hendikepem částku 2 323 709 Kč


Zdravotně postižení


Dalším z pilířů nadační podpory je oblast zdravotního postižení. Cílem tohoto pilíře je Vracet hendikepovaným chuť do života.

V této oblasti přispíváme na projekty kompenzace zdravotního hendikepu, z nadačních prostředků jsou pořizovány terapeutické či rehabilitační pomůcky a vybavení. Podporujeme ale také především projekty na prevenci vzniku druhotného sociálního hendikepu. Přispíváme tak organizacím sdružujícím hendikepované sportovce a na provoz chráněných dílen a sociálního podnikání.

Hendikepovaní sportovci. Dlouhodobě přispíváme organizacím hendikepovaných sportovců, konkrétně Atletice vozíčkářů, které jsme v roce 2015 přispěli na účast atletů na mistrovství světa, a Českému ragbyovému svazu vozíčkářů, který z nadačních prostředků pořídil speciální sportovní vozík. Celkem jsme hendikepovaným sportovcům rozdělili 545 000 Kč

V Dílně Gawain  klienti pracují například s česačkou vlny.

 

Celkem jsme tak v roce 2015 do pilíře podpory lidí se zdravotním hendikepem věnovali 2 364 795 Kč!Péče o seniory a hospicová péče

Nadace také již tradičně podporuje zařízení poskytující péči seniorům a osobám v terminální fázi onemocnění. Pomáháme tak lidem prožít důstojný závěr života.

Jedním z hlavních dlouhodobých projektů Nadace je podpora paliativní péče. V minulosti se Nadace podílela na vybavování hospiců sdružených v Asociaci hospicové a paliativní péče, v roce 2015 v rámci své podpory otevřela zcela nový projekt.


Podpora domácí hospicové péče
Vzhledem k dlouhodobým a prozatím neúspěšným snahám domácích hospiců navázat spolupráci se zdravotními pojišťovny, aby se tak domácí hospicová péče stala součástí nehrazené zdravotnické péče, se Nadace Jistota rozhodla domácím hospicům situaci alespoň ulehčit. Zavázala se tak každoročně věnovat domácím hospicům sdruženým v Asociaci půl milionu korun na zajištění osobních nákladů zdravotních sester, které v prostředí domovů péči poskytují.

Podpora kamenných hospiců
Každoročně také Nadace Jistota poskytuje v rámci podpory Asociace jejím členům také finanční dar určený na vybavení kamenných hospiců. V roce 2015 Nadace Jistota přispěla vybraným hospicovým zařízením na nákup potřebného vybavení částkou 273 320 Kč

Vzdělávání odborné veřejnosti

Cestou domů jsme  roce 2015 uzavřeli dvouletý projekt zaměřený na vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti paliativní medicíny a realizaci stáží pro studenty či začínající lékaře. V roce 2015 jsme z celkové přislíbené částky 360 000 Kč

Podobný projekt byl v roce 2015 uzavřen i s Centrem paliativní péče. Z přislíbené částky 250 000 Kč na dva roky, ze které v roce 2015 bylo čerpáno prvních 150 000 Kč, se realizuje kampaň o paliativní péči pro studenty lékařských fakult.

Život 90 posyktuje pečovatelské a odlehčovací služby a provozuje také komunitní centrum pro seniory a jejich blízké.

 

 

Orientace činnosti Nadace Komerční banky Jistota

Oblast Sociální Zdravotní Vzdělávání Zaměstnanost
Děti Ano Ano    
Mládež Ano Ano Ano Ano
Senioři Ano Ano    
Tělesně postižení Ano Ano   Ano

Přispějte ve prospěch programu RANÁ PÉČE

Přispějte ve prospěch SOCIÁLNĚ HENDIKEPOVANÝCH

Přispějte na programy pro ZDRAVOTNĚ HENDIKEPOVANÝCH

Přispějte na program pro SENIORY A HOSPICOVOU PÉČI

 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: