Nadace Jistota má vymezené oblasti podpory: raná péče, sociálně hendikepovaní dospívající, zdravotně hendikepovaní dospělí, senioři a hospicová a paliativní péče. Přispíváme na projekty nestátních neziskových organizací, jež pomáhají těmto lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

 

Raná péče a pomoc předškolním dětem

Prvním pilířem podpory Nadace je raná péče a péče o předškolní děti. Podporujeme projekty na pomoc dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního a sociálního stavu. Pomáháme s diagnostikou, nákupem zdravotních přístrojů a terapeutického vybavení i pokrýváním mzdových nákladů pracovníků v přímé péči. V roce 2017 jsme tak přispěli například organizacím Šafrán dětem či Vzájemné soužití.

Podílíme se na provozu centra pro ranou diagnostiku autismu

V roce 2017 pokračovala Nadace v podpoře víceletého projektu s organizací Národní ústav pro autismus - NAUTIS, s nímž začala spolupracovat v roce 2015. Nadace poskytla finanční prostředky na provoz centra pro ranou diagnostiku a terapie dětí s poruchou autistického spektra. V rámci projektu se Nadace zavázala poskytovat tříletou podporu v období 2015-2017 v celkové částce přesahující 750 tisíc korun. V roce 2017 bylo na projekt uvolněno 229 277 Kč.

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život.

Pomáháme odloženým dětem na cestě k novým rodinám

Nadace ve své minulosti pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých babyboxů za jejich verze s modernější technologií. V roce 2017 přispěla Nadace Spolku Babybox pro odložené děti - Statim částkou přesahující půl milionu korun. Díky prostředkům nadace
se podařilo zachránit od svého počátku do konce roku 2017 celkem 53 dětí.

Celkem bylo na projekty Rané péče v roce 2017 rozděleno 1 562 467 Kč.

Canisterapie probíhající ve školičkách Občanského sdružení Smíšek

Sociálně hendikepovaní dospívající

Nadace v roce 2017 přispěla také na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru.
Výzva Otevřeného fondu byla zaměřena na prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Přispívali jsme především na pokrytí mzdových nákladů v organizacích zaměřených na pomoc předškolním dětem i starším dětem a dospívajícím. Podpořeno bylo například Dětské krizové centrum či organizace Khamoro. Tři projekty sociálního charakteru byly podpořeny i v rámci Srdeční záležitosti.

Pomáháme rodinám v krizi

Nadace pokračovala v podpoře projektu z roku 2015 s Domem Tří Přání, jemuž poskytla finanční prostředky na otevření nového Centra rodinné terapie Horizont. Ambulantní služby Centra jsou nabízeny rodinám, ve kterých ještě nedošlo k vyhrocení situace, a rodiny tedy mají motivaci krizi překonat. Nadace se zavázala organizaci podporovat v období let 2015-2018 celkovou částkou přesahující 2 miliony korun. V roce 2017 bylo z této částky vyčerpáno 780 000 Kč.

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 

Nadace pokračovala v podpoře programu Doprovázení, který navazuje na Nadací financovaný výzkum z roku 2015, který odhalil klíčové problémy dětí z dětských domovů při jejich přechodu do samostatného života. V tomto programu byly i v roce 2017 podpořeny organizace Slezská diakonie z ostravského regionu, Letní dům z.ú. ze Středních Čech a pardubická organizace Salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco. Nově se k podporovaným organizacím připojila organizace Yourchance, o.p.s. působící na Ústecku. Celkem bylo na tyto projekty v roce 2017 rozděleno 800 000 Kč.

Doprovázíme na cestě k samostatnosti

Věnujeme se i nefinanční pomoci

Jakožto bankovní Nadace využíváme našeho zázemí a pořádáme školení finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových klubů. Sociální pracovníci u nás získají potřebné informace i materiály, které pak mohou předat svým mladým klientům a správně je nasměrovat, co se týče hospodaření s penězi či využívání finančních služeb. Na školení se dobrovolnicky podílejí zaměstnanci banky.

Celkem jsme v roce 2017 poskytli na oblast lidí se sociálním hendikepem částku 2 975 865 Kč.

 

Centrum Don Bosco pomáhá mladým lidem z dětských domovů úspěšně absolvovat osamostatnění se a začlenění do samostatného života

 


Zdravotně hednikepovaní dospělí

Dalším z pilířů nadační podpory je oblast zdravotního postižení. V této oblasti přispíváme na projekty kompenzace zdravotního hendikepu. Z nadačních prostředků jsou pořizovány terapeutické či rehabilitační pomůcky a vybavení. Podporujeme ale také projekty zaměřené na prevenci vzniku druhotného sociálního hendikepu anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce. Přispíváme též organizacím sdružujícím hendikepované sportovce a na provoz chráněných dílen a sociálního podnikání. 

Vracíme hendikepovaným chuť do života

V rámci Otevřeného fondu bylo podpořeno 6 organizací zabývajících se prevencí sociálního hendikepu u 
u zdravotně postižených s důrazem na jejich zapojení do pracovního procesu. Podpořeny byly například organizace Borůvka Praha, Kokoza či Maturus. Téma zdravotního hendikepu je blízké i zaměstnancům Skupiny KB, proto bylo i v Srdeční záležitosti podpořeno několik organizací pomáhajících lidem s postižením.

Celkem jsme tak v roce 2017 do pilíře podpory lidí se zdravotním hendikepem věnovali 1 828 738 Kč.

 

V Dílně Gawain  klienti pracují například s česačkou vlny.

 Péče o seniory a mezigenerační učení

Naše podpora neopomíjí seniory. Fond Skupiny KB je zaměřen na posílení kvality života seniorů zejména s důrazem na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Podpořeny byly různé programy pro aktivizaci seniorů nebo například tréninky paměti a kognitivních funkcí, vše se snahou podpořit rodinu jako celek. Podpořili jsme například organizace Borůvka, spolek Borovany či Spokojený senior - KLAS. Finanční prostředku do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky.

Podporujeme aktivní stárnutí

V tomto pilíři bylo v roce 2017 rozděleno 1 225 462 Kč.


Hospicová a paliativní péče

 

Naše aktivity se v roce 2017 intenzivněji zaměřili na podporu paliativní a hospicové péče. Během roku 2017 vyčlenila Nadace na projekty v této oblasti částku více než 3,3 milionu Kč. Nadace Jistota v této oblasti spolupracuje s Centrem paliativní péče, Českou společností paliativní medicíny a Cestou domů. Přímou finanční dotaci poskytla i pěti subjektům zaměřených na hospicovou péči.

Pomáháme lidem prožít důstojný závěr života

I v roce 2017 Nadace pokračovala v závazku věnovat domácím hospicům sdruženým v Asociaci hospicové a paliativní péče příspěvek na zajištění osobních nákladů zdravotních sester, které v prostředí domovů péči poskytují, vzhledem k dlouhodobým a prozatím ne zcela úspěšným snahám domácích hospiců navázat spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

Život 90 posyktuje pečovatelské a odlehčovací služby a provozuje také komunitní centrum pro seniory a jejich blízké.

 

Podporujeme vzdělávání odborné veřejnosti

S Cestou domů byl v roce 2015 zahájen dvouletý projekt zaměřený na vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti paliativní medicíny a realizaci stáží pro odbornou veřejnost. V tomto projektu jsme pokračovali i v roce 2017, kdy jsme jej prodloužili o další dva roky a na jeho realizaci jsme v roce 2017 uvolnili 200 000 Kč.

Vzdělávací projekty jsme podpořili i v Centru paliativní péče. Projekt „Konec dobrý, všechno dobré“ vzdělává studenty medicíny v tématu paliativní péče a v roce 2017 byl podpořen částkou 263 220 Kč. Další projekt je zaměřen na vzdělávání praktických lékařů a byl podpořen částkou 469 400 Kč.

Podílíme se na systémových změnách v oboru paliativní péče

S Centrem paliativní péče spolupracujeme i na projektu pro standardizaci nástroje pro měření kvality života pacientů v paliativní péči. V roce 2017 jsme na projekt věnovali 159 430 Kč. Největším novým projektem je pro nás spolupráce s Českou společností paliativní medicíny na rozvoji dětské paliativní péče v České republice. Zavázali jsme se projekt podpořit částkou 1 230 000 Kč, v roce 2017 bylo z částky vyplaceno 440 000 Kč.

V oblasti podpory hospicové a paliativní péče bylo v roce 2017 rozděleno celkem 2 620 850 Kč.

 

 

Přispějte ve prospěch programu RANÁ PÉČE

Přispějte ve prospěch SOCIÁLNĚ HENDIKEPOVANÝCH

Přispějte na programy pro ZDRAVOTNĚ HENDIKEPOVANÝCH

Přispějte na program pro SENIORY A HOSPICOVOU PÉČI

 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: