Nadace Jistota má vymezené oblasti podpory: raná péče, pomoc sociálně či zdravotně hendikepovaným, seniorům a hospicovou a paliativní péči. Přispíváme na projekty, jež pomáhají těmto lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

Nadace podporuje výhradně nestátní neziskové organizace. O nadační příspevěk tak nemohou žádat jiné právní formy jako s.r.o., příspěvkové organizace a další. Není také v našich silách zabývat se individuálními žádostmi. Jedinou vyjímkou je Fond pro zaměstnance Skupiny KB.

Raná péče a pomoc dětem

Jedním z hlavních pilířů jsou projekty rané péče a projekty na pomoc dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého (nejen) zdravotního stavu. Dlouhodobým projektem jsou již tradiční Babyboxy, které aktuálně obnovujeme. Pomáháme s diagnostikou, nákupem zdravotních přístrojů a terapeutického vybavení.
 
V roce 2015 jsme v této oblasti zahájili víceletý projekt s organizací NAUTIS (dříve APLA - Asociace pečující o lidi s autismem). Nadace poskytla finanční prostředky na otevření centra pro ranou diagnostiku a terapie dětí s poruchou autistického spektra. Od 2018 bude spolupráce pokračovat vytvořením AutismPortu - unikátního virtuálního systému včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem. 
 

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život.

Nadace ve své minulosti pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných  prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých „bedýnek“ za jejich verze s novou, modernější technologií. V „našich“ 20 babyboxech bylo dosud nalezeno 53 dětí

Celkem bylo v roce 2017 na projekty Rané péče rozděleno 1 562 467 Kč.


Sociálně hendikepovaní


Kromě zdravotního hendikepu se mnoho lidí v průběhu svého života ocitá také v problémech sociálního charakteru. Tento pilíř je nejen o rodinách s dětmi, ale také o dětech bez rodin.

V roce 2015 Nadace zahájila dlouhodobý projekt s Domem Tří Přání, jemuž poskytla finanční prostředky na otevření nového centra v oblasti s vyšším výskytem lidí sociálně znevýhodněných. Dům Tří přání pracuje s dětmi a jejich rodinami, které se z různých důvodů ocitli v krizové situaci. Nadace se zavázala organizaci podporovat po dobu tří let celkovou částkou přesahující 2 miliony korun.

Nadace Jistota také dlouhodobě podporuje organizaci Sport bez předsudků, jejímž cílem je sportovními aktivitami předcházet vzniku patologických jevů. 

Doprovázíme dospívající na jejich cestě k samostatnosti.

Rozvíjíme program Doprovázení mladých lidí z dětských domovů na jejich cestě při osamostatňování se a integraci do samostatného života. V tomto programu byly podpořeny organizace Slezská diakonie pomáhající v ostravském regionu, Letní dům z.ú. ve středočeském kraji, Centrum Don Bosco působící na Pardubicku a organizace youchance, která pracuje s dětmi na ústecku. Nadace tímto reaguje na výzkum organizací Letní dům a Mimo domov, na němž se Nadace finančně podílela, a který odhaluje klíčové problémy mladých lidi po odchodu z dětských domovů. Více o výzkumu se dozvíte zde.

Celkem jsme v roce 2017 poskytli na oblast lidí se sociálním hendikepem částku 2 875 865 Kč


Zdravotně postižení


Dalším z pilířů nadační podpory je oblast zdravotního postižení. V této oblasti přispíváme na projekty kompenzace zdravotního hendikepu, z nadačních prostředků jsou pořizovány terapeutické či rehabilitační pomůcky a vybavení. Podporujeme ale také projekty na prevenci vzniku druhotného sociálního hendikepu. Přispíváme tak organizacím sdružujícím hendikepované sportovce a na provoz chráněných dílen a sociálního podnikání.

Vracíme hendikepovaným chuť do života.

Z Otevřeného fondu podporujeme zaměstnávání hendikepovaných. Významnou částkou byl podpořen projekt Atletiky vozíčkářů, na sportovní aktivity hendikepovaných Nadace přispívá dlouhodobě také organizaci Český ragbyový svaz vozíčkářů. Od 2018 startuje dlouhodobý projekt s organizací Borůvka Praha o.p.s., který umožní lidem s tělesným postižením získat pracovní zkušenosti a najít si práci.
Celkem jsme v roce 2017 do pilíře podpory lidí se zdravotním hendikepem věnovali 1 931 906 Kč.
 Péče o seniory

Nadace také již tradičně podporuje zařízení a organizace poskytující péči seniorům. Na tomto pilíří úzce spolupracujeme s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky v rámci Fondu Skupiny KB. A co podorujeme konkrétně? Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, mezigenerační kontakt, podpora rodiny a mezigeneračního učení. A samozřejmě i projekty zaměřené na osobní asistenci, pečovatelskou služba a další terénní, sociální a odlehčovací služby, které umožnují seniorům zůstat v domácím prostředí. 

Posilujeme kvalitu života seniorů

V roce 2017 jsme do této oblastili nasměrovali 1 225 462 Kč.


Podpora hospicové a paliativní péče

Nadace tradičně podporuje zařízení poskytující péči osobám v terminální fázi onemocnění. Podporujeme domácí hospicovou péči a suplujeme tak dosud nenavázanou spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Spolupracujeme na vzdělávání lékařského personálu, budoucích mediků a praktických lékařů prostřednictvím podpory projektů Centra paliativní péče a Cesty domů. Nově také rozvíjíme dětskou paliativní péči.
 
Pomáháme lidem prožít důstojný závěr života.
Celkem jsme v roce 2017 poskytli nadačních příspěvků za 2 260 850 Kč. 


Nadace Jistota je také připravená přispět zaměstnancům Skupiny KB v případě, ocitnou-li se v náročných životních situacích. V roce 2017 tato podpora činila 734 628 Kč.

Orientace činnosti Nadace Komerční banky Jistota

Oblast Sociální Zdravotní Vzdělávání Zaměstnanost
Děti Ano Ano    
Mládež Ano Ano Ano Ano
Senioři Ano Ano    
Tělesně postižení Ano Ano   Ano

Přispějte ve prospěch programu RANÁ PÉČE

Přispějte ve prospěch SOCIÁLNĚ HENDIKEPOVANÝCH

Přispějte na programy pro ZDRAVOTNĚ HENDIKEPOVANÝCH

Přispějte na program pro SENIORY A HOSPICOVOU PÉČI

 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: