Nadace Jistota spolupracuje s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky při podpoře projektů zaměřených na posílení kvality života seniorů.

Nové kolo Fondu Skupiny KB je zaměřené na posílení kvality života seniorů. Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy péče o seniory a jejich zapojení do aktivního života, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

  • A Mezigenerační kontakt a setkávání, podpora rodiny a mezigeneračního učení
  • B Odborné poradenství se zaměřením na dluhové poradenství pro seniory a specifické vzdělávání (trénování paměti, práce na počítači atp.)

DALŠÍ INFORMACE

V rámci této výzvy budou rozděleny nadační příspěvky z tzv. Fondu Skupiny KB. Finanční prostředku do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, Penzijní společnost, Modrá pyramida, SG Equipment Finance, ESSOX, Factoring KB a ALD Automotive. Jaké projekty byly podpořeny v loňském roce najdete na našich webových stránkách.

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

HARMONOGRAM:

  • 7. 2. - podrobné vyhlášení výzvy
  • 21. 3. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
  • 6. 4. - projekty projedná Správní rada nadace v 1. kole
  • 9. 4. - 23.4. - projekty projednají zástupci dceřiných a sesterských společností Komerční banky (Skupina KB) ve 2. kole
  • 9. - 11. 5. - vyhlášení výsledků; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

VÝZVA KE STAŽENÍ (doc)

ONLINE FORMULÁŘ PRO ŽADATELE

Pozn.: Pozornost věnujte nápovědě u položky "Účel použití příspěvku" (otazník v červeném čtverečku)! V Příloze "Komentář k projektu" uveďte také plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti a více rozepište svůj projekt (žádost). Rozpočet uvádějte vždy položkový, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze "Oblast činností - Základní informace" napište více o vaší organizaci. Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

Informace o subjektu

Kontaktní údaje

Příspěvek

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu.

V případě, že Vám byl příspěvek poskytnut vícekrát, doplňte prosím informace do níže umístěného pole Poznámka.

Přílohy

Péče o seniory a snaha o zkvalitnění jejich životů patří mezi dlouhodobé zájmy Nadace Jistota. Jednou z významných demografických změn současné společnosti je i stárnutí populace. Střední délka života se prodlužuje především díky kvalitnějšímu zdravotnictví a lepší životosprávě. Z těchto dlouhodobých změn vyplývá vznik početné skupiny dlouho aktivních seniorů, kteří občas potřebují asistenci, které se jim ale mnohdy nedostává.

„Podpora zdravého a aktivního stárnutí, důraz na mezigenerační soužití a péče o seniory, kteří nenalézají potřebnou pomoc v rodině, je podle nás důležitým úkolem, v jehož plnění vidíme velký přínos“, říká Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Jistota.

V červnu roku 2017 podpořila Nadace Jistota tyto 12 měsíční projekty následujících organizací:

Ve spolupráci s KB Penzijní společností bylo podpořeno Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. v Opavě částkou 138 000 Kč, která bude využita jako příspěvek na mzdu pečovatelky. Dále se tato společnost rozhodla podpořit brněnskou organizaci Spokojený senior - KLAS z.s., která darovaných 71 000 Kč použije na tréninky paměti pro seniory.

Komerční pojišťovna se podílí na financování terénní pečovatelské služby v Charitě Valašské Meziříčí částkou 148 000 Kč a přispěje i  Diakonii ČCE – středisko Myslibořice částkou 80 000 Kč na mzdu pečovatelky.

Společně se SG Equipment Finance podpoří Nadace Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Rajhrad  částkou 185 000 Kč, která zajistí mzdu pro dvě pečovatelky.

Ve spolupráci s Modrou Pyramidou bude věnováno 172 312 Kč na aktivizační program a mezigenerační setkávání v rámci farní Charity Beroun.

ALD Automotive podpoří částkou 50 920 Kč kurzy trénování paměti pro nevidomé seniory, které poskytuje Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. ve Strakonicích.

A v neposlední řadě, KB Factoring se podílí na částce 186 930 Kč, kterou Nadace Jistota věnuje organizaci Borůvka a za niž bude zaplacena mzda pečovatelky v Borovanech.

KONZULTACE

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Kontakty najdete zde.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: