Nadace Jistota spolupracuje s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky při podpoře projektů zaměřených na posílení kvality života seniorů.

Jarní kolo Fondu Skupiny KB je zaměřené na posílení kvality života seniorů. Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy péče o seniory a jejich zapojení do aktivního života, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek (formulář naleznete na konci stránky).

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům:

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe

A Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, mezigenerační kontakt, podpora rodiny a mezigeneračního učení

B Osobní asistence, pečovatelská služba a další terénní, sociální a odlehčovací služby, které umožnují seniorům zůstat v domácím prostředí

Neuznatelné a uznatelné náklady

Snažíme se všem žadatelům vycházet maximálně vstříc, nicméně i my jsme nuceni náklady některých typů zamítat.  Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace. Příspěvkovým organizacím a jiným nadacím či nadačním fondům však Nadace bohužel nepřispívá. 

Aktuálně nepodporujeme investiční náklady na rekonstrukce, režijní náklady či náklady na pořízení automobilů a pohonných hmot.

Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků, jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny.

Délka trvání projektu

Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Další informace

V rámci této výzvy budou rozděleny nadační příspěvky z tzv. Fondu Skupiny KB. Finanční prostředku do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, Penzijní společnost, Modrá pyramida, SG Equipment Finance, Factoring KB a ALD Automotive.

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Harmonogram

  • 10. 4. - podrobné vyhlášení výzvy
  • 22. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
  • 2. 6. - projekty projedná Správní rada nadace
  • 19. - 23. 6. – vyhlášení výsledků; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

VÝZVA KE STAŽENÍ (doc)

ONLINE FORMULÁŘ PRO ŽADATELE

Pozn.: Pozornost věnujte nápovědě u položky "Účel použití příspěvku" (otazník v červeném čtverečku)! V Příloze "Komentář k projektu" uveďte také plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti a více rozepište svůj projekt (žádost). Rozpočet uvádějte vždy položkový, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze "Oblast činností - Základní informace" napište více o vaší organizaci. Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

Informace o subjektu

Kontaktní údaje

Příspěvek

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu.

V případě, že Vám byl příspěvek poskytnut vícekrát, doplňte prosím informace do níže umístěného pole Poznámka.

Přílohy

V roce 2016 byly ze společného rozpočtu podpořeny tyto projekty:

Ve spolupráci s KB Penzijní společností

Farní charita Beroun: Projekt na podporu mezigeneračního setkávání dětí a seniorů. Společně rozděleno 187 312 Kč. Více se dozvíte zde.

ICOS Český Krumlov: Projekt na zajišťování osobních asistencí pro seniory. Společně rozděleno 150 000 Kč. Více se dozvíte tady.

Ve spolupráci s Modrou Pyramidou

Celé Česko čte dětem: Projekt na posilování mezigeneračních vztahů. Společně rozděleno 116 800 Kč. Více se dozvíte zde.

Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou

A DOMA: Projekt na financování osobních asistencí pro seniory. Společně rozděleno 122 560 Kč. Více se dozvíte tady.

Ve spolupráci se SG Equipment Finance

Spolek MaPa: projekt na realizaci sociálně-aktivizačních dílen pro seniory. Společně rozděleno 80 573 Kč. Více se dozvíte tady.

Ve spolupráci s ALD Automotive

Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov: Projekt na realizaci multigeneračních a aktivizačních programů pro seniory. Společně rozděleno 173 499 Kč. Více se dozvíte tady.

Ve spolupráci se společností KB Factoring

Centrum pro seniory Kolín: Projekt na financování provozu stacionáře pro seniory. Společně rozděleno 120 000 Kč. Více se dozvíte zde.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: