Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky na realizaci projektů nestátních neziskových organizací s veřejně prospěšným charakterem a s důrazem na sociální a zdravotní hendikep. O příspěvek je možné požádat prostřednictvím formuláře a to na základě příslušné grantové výzvy aktuální dle grantového kalendáře. Nadační příspěvky mimo tento rámec (zadání a termíny) neposkytujeme a ani je nejsme schopni projednávat.

Otevřený fond Správní rady
I. výzva - "Raná péče a péče o předškolní děti"

Zejména se jedná o projekty zaměřené na komplexní podporu rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dítěte.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podporující připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání
 • podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a je tím ohrožen optimální psychosociální vývoj dětí
 • sociálně terapeutické činnosti, včasná diagnostika a poskytování péče nad rámec sociální služby „raná péče“ rodinám dětí předčasně narozených, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem od narození do 7 let
 • 18. 12. 2018 - podrobné vyhlášení výzvy najdete zde
 • 16. 1. 2019 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 1. 2. 2018 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady
II. výzva - "Sociální hendikep"

Zejména se jedná projekty zaměřené na prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 • odborná pomoc (prevence, diagnostika a terapie) dětem ohroženým fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním
 • prevence rizikového chování na sociálních sítích a internetu
 • podpora dětí, dospívajících v náročných životních situacích (rozvody, problémové a ve výchově selhávající rodiny, sociálně vyloučené lokality, atp.)

FORMY DOBRÉ PRAXE

 • poradenství a doprovázení, krizová pomoc, sociálně terapeutické činnosti, komplexní a multidisciplinární práce s celou rodinou
 • 7. 1. 2019 - podrobné vyhlášení výzvy
 • 13. 2. 2019 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 1. 3. 2019 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Fond Skupiny KB
Výzva "Posílení kvality života seniorů"

Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 • A Mezigenerační kontakt a setkávání, podpora rodiny a mezigeneračního učení
 • B Odborné poradenství se zaměřením na dluhové poradenství pro seniory a specifické vzdělávání (trénování paměti, práce na počítači atp.)
 • 5. 2. - podrobné vyhlášení výzvy
 • 20. 3. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 5. 4. - projekty projedná Správní rada nadace v 1. kole
 • 8. 4. - 25.4. - projekty projednají zástupci dceřiných a sesterských společností Komerční banky (Skupina KB) ve 2. kole
 • 6. - 10. 5. - vyhlášení výsledků; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady
III. výzva - "Hospicová a paliativní péče"

Zejména se jedná o péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých. Dále pak aktivity, které směřují ke zlepšení péče o umírající a zlepšování kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 • A. odborné stáže, praxe a vzdělávání pro pracovníky mobilních a stacionárních hospiců v přímé péči
 • B. náklady spojené výhradně s přímou péčí o umírající nemocné a nemocné v terminálním stádiu
 • C. pokrytí přímých nákladů spojených s péčí a podporou o pozůstalé

Pozn.: Kombinace výše popsaných příkladů dobré praxe (A., B., C.) je žádoucí.

 • 9. 4. - podrobné vyhlášení výzvy
 • 22. 5. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 7. 6. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Otevřený fond Správní rady
IV. výzva - "Prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných"

Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 • vzdělávací pracovně-tréninkové programy pro hendikepované, pracovní praxe pro hendikepované, zapojení hendikepovaných do vzdělávání hendikepovaných
 • hledání a zprostředkování zaměstnání, doprovázení do zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů v souvislosti se zaměstnáváním
 • poradenské služby pro hendikepované v souvislosti se zaměstnáváním
 • jiné aktivity podporující integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti a pokud možno na otevřený trh práce
 • 11. 6. - podrobné vyhlášení výzvy
 • 21. 8. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 6. 9. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Fond Srdeční záležitost - výzva pro zaměstnance Skupiny KB

Rozšíření a zkvalitnění služby neziskové organizace, ve které působí jako dobrovolník zaměstnanec Skupiny Komerční banky

 • 11. 6. - podrobné vyhlášení výzvy najdete od 11. 6. zde
 • 9. 9. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 25. 9. - setkání hodnotící komise
 • 4. 10. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden.
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: