IV. kolo Otevřeného fondu zaměřené na zaměstnávání zdravotně hendikepovaných.

Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

 • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
 • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

 • vzdělávací pracovně-tréninkové programy pro hendikepované, pracovní praxe pro hendikepované, zapojení hendikepovaných do vzdělávání hendikepovaných
 • hledání a zprostředkování zaměstnání, doprovázení do zaměstnání, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů v souvislosti se zaměstnáváním
 • poradenské služby pro hendikepované v souvislosti se zaměstnáváním
 • jiné aktivity podporující integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti a pokud možno na otevřený trh práce

DALŠÍ INFORMACE

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

NEUZNATELNÉ A UZNATELNÉ NÁKLADY

Snažíme se všem žadatelům vycházet maximálně vstříc, nicméně i my jsme nuceni náklady některých typů zamítat.  Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, příspěvkovým organizacím a jiným nadacím či nadačním fondům Nadace bohužel nepřispívá. Aktuálně také nepodporujeme investiční náklady (přestavby, rekonstrukce, výstavby), režijní náklady (elektřina, nájem atp.) či náklady na pořízení automobilů a pohonných hmot. Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků (v přímé péči), jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci, účetní atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny. Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU

 1. registrace pomocí online formuláře, který najdete zde: http://www.nadacejistota.cz/pro-zadatele/otevreny-fond/ anebo přímo zde: https://forms.gle/wLAH5tK1ZFq5ecmM8 
 2. zaslání 3 povinných příloh e-mailem. V Příloze 1 "Komentář k projektu" více rozepište svůj projekt (žádost) a uveďte plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti. V příloze 2 "Rozpočet projektu" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze 3 "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu: stepanka_petru@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "OF_Zdravotni_název-vaší-organizace". Formulář na tyto přílohy není.

JAK NAPSAT PROJEKT?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností“.

NA CO SI DÁT POZOR?

 • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (uveďte vše do přílohy „Rozpočet projektu“).
 • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení (ale pozor, investiční náklady nepodporujeme).
 • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
 • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku (případně kolik hodin) budeme hradit a po jakou dobu.

HARMONOGRAM

 • 11. 6. - podrobné vyhlášení výzvy
 • 21. 8. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 6. 9. - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

KONZULTACE

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou.

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: