Srdeční záležitost - Pomůžeme Vám pomáhat

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota se rozhodla podpořit zaměstnance Skupiny KB, kteří se věnují obecně prospěšné činnosti. Vyhlásila výběrové řízení, v němž vybere nejzajímavější akce či projekty, na jejichž realizaci bude poskytnuto až 100 tisíc korun na každý projekt.

Projekty do výběrového řízení mohou přihlásit nejen jednotliví zaměstnanci, ale i týmy nebo skupiny zaměstnanců. Důležitou podmínkou je, že se zaměstnanci dlouhodobě podílí na činnosti organizace, na kterou je projekt zaměřen, a to např. formou dobrovolnické činnosti.

Zároveň zaměstnanci převezmou nad projektem záštitu a budou garantovat správné využití poskytnutých prostředků.

 1. Projekt bude odpovídat účelům nadace, kterým je

 • aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti.
 • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
 • podpora vzdělávání
 1. Přednost budou mít ty projekty, které budou zaměřeny na podporu

 • rané péče u dětí předškolního věku
 • zkvalitnění života, snížení rizik sociálního vyloučení anebo aktivizaci sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů
 • na podporu paliativní a hospicové péče
 1. Projekt bude realizován na území České republiky nebo Slovenské republiky

 2. PROSTŘEDKY nebudou použity

 • na financování tzv. režijních nákladů - na úhradu na energie, vodu, telefony apod.
 1. přihlásit se mohou pouze zaměstnanci KB a dceřiných společností

 • kteří nejsou v nástupní či výpovědní lhůtě

Poskytnuté prostředky budou vydány nejpozději do 31. prosince 2018 na základě darovací smlouvy. Čerpání musí proběhnout v následujících 12 měsících od podpisu smlouvy. Využití prostředků bude doloženo fakturou, příp. jiným relevantním dokumentem.

UPOZORNĚNÍ

Podpořeny nebudou žádosti, které byly opakovaně podpořeny v po sobě jdoucích předchozích třech letech. To se týká jak konkrétních projektů, tak podpořených organizací. Platí tedy pravidlo 3x a přestávka. Po roce je možné opět přihlásit podobný projekt či organizaci.

Letošní ročník bude opět dvoukolový. V prvním kole posoudí hodnotitelská komise míru veřejné prospěšnosti, kvalitu projektového záměru a efektivnost a účelnost rozpočtu projektu. Komise vybere projekty, které postoupí do druhého kola. Druhé kolo bude probíhat formou osobního setkání se členy Správní rady Nadace a představení projektu navrhovatelem. Ve druhém kole bude posouzena především míra zapojení navrhovatele do činnosti organizace. Pokud bude míra zapojení dostatečně jasná již z textu žádosti, může být osobní setkání vynecháno.

Termín přihlášení návrhů je do 10. 9.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU

 • 1. registrace pomocí online formuláře, který najdete zde
 • 2. zaslání 2 povinných příloh e-mailem: v Příloze 1 "Komentář k projektu" uveďte také plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti a více rozepište svůj projekt (žádost). Můžete zde také přidat více informací o organizaci, pro kterou žádáte nadační příspěvek. V příloze 2 "Rozpočet projektu" uveďte položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. Struktura i formát příloh není předepsán. Obě dvě přílohy odešlete e-mailem na adresu: dora_novakova@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "SZ_název neziskové organizace".

VÝZVA KE STAŽENÍ (doc)

Kritéria hodnocení

 • projektový záměr: potřebnost projektu, funkčnost, přínos, originalita a forma řešení, udržitelnost, jasná a konkrétní vize projektového záměru – max. 30 bodů
 • finanční stránka: hospodárnost projektu, přiměřenost rozpočtu projektu, poměr přímých (přímo pro klienta, uživatele atp.) nákladů k celkovým nákladům projektu – max. 30
 • kvalita zpracování žádosti: přesná a podstatná fakta, jasný, srozumitelný a přehledný výklad, dostatek podpůrných argumentů – max. 10 bodů
 • způsobilost organizace: zkušenost, odbornost, dosavadní aktivity, hospodaření organizace – max. 10 bodů
 • zapojení navrhovatele – míra dobrovolnického zapojení v minulosti a v navrhovaném projektu – max. 20

Projekt může získat až 100 bodů.

Novinka

Letos proběhne i hlasování o tzv. „Divokou kartu“. Tu dostane projekt, který získá největší podporu na sociálních sítích – na profilu nadace na Facebooku, Twitteru, Instagramu či Linkedinu. Více se dozvíte při zveřejnění samotného hlasování. Každopádně „Divoká karta“ zaručí projektu automatickou podporu Správní rady.

Jak napsat projekt?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. Nezapomeňte zdůraznit, jak a proč konkrétně je daná organizace vaší srdeční záležitostí!

Na co si dát pozor?

 • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní.
 • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
 • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
 • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

KONZULTACE

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Samozřejmě je možné i osobní setkání nad vaším projektem či projektovým záměrem. Pokud máte o takové setkání zájem, napište nám. Kontakty najdete zde. V případě většího počtu zájemců, uspořádáme jedno setkání pro všechny.

HARMONOGRAM

 • Konzultace jsou možné po celou dobu až do uzávěrky
 • Příjem projektů je možný do: 10. 9. 2018 do 12 hodin
 • Hlasování o „divokou kartu“ na Facebooku Nadace bude od 17. 9. do 1. 10. 2018
 • První kolo hodnocení zaměstnaneckou hodnotící komisí proběhne v termínu: 26. 9. 2018
 • Druhé kolo, kdy projekty projedná Správní rada nadace, proběhne: 5. 10. 2018
 • Podpořené projekty oznámíme nejpozději:  8. 10. 2018
 • Předávání šeků a podpis smluv proběhne nejpozději do: 31. 12. 2018
 • Projekty se mohou realizovat maximálně 12 měsíců od podpisu smlouvy a nejpozději tak do 31. 12. 2019

 

Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: